תנאי שימוש

1. קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" או "התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין קנטק ייצור ואריזה בע"מ, קנטק אחסון והפצה וקנטק גלובל בע"מ ("קנטק", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה") ויחד עם משתמשים אחרים של האתר ("המשתמשים"). קנטק מספקת שירותים שונים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי, לרבות ייצור, אריזה, אחסון והפצה, מחקר פיתוח ובדיקות מעבדה וכן, משקיעה בחברות אחרות בתחום זה (להלן: "השירותים"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של קנטק ("האתר") וקבלת השירותים והתכתובות שיימסרו על ידי קנטק, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם. למען הסר ספק, כל הוראות תנאי שימוש אלו יחולו, בשינויים המחויבים.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן, ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירותים שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר ולהפסיק את השימוש בשירותים.

קנטק שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות את התנאים בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים כאמור. אתה אחראי לבדוק את התנאים מפעם לפעם. במקרה שקנטק לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים, מהווה הסכמתך מדעת וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים שהודענו עליהם כמהותיים שייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר הודעתנו על השינוי המהותי כאמור. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר ובשירותים.

במידה ותפר תנאים אלו, קנטק שומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהשימוש באתר ואת קבלת השירותים על-ידיך. אתה מסכים שקנטק אינה נדרשת למסור לך הודעה לפני הפסקתך או השעייתך, אולם היא רשאית למסור לך הודעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. גישה לאתר

קנטק אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של קנטק לערוב לכך והיא אינה ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצידך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. קנטק אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין לקנטק שליטה עליהם, לרבות, ללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

3. מידע מסחרי באתר

יתכן שהשירותים יכללו מידע מסחרי, מודעות ופרסומות ("פרסומות"). הפרסומות עשויות לקפוץ או להיות מוצגות באתר מעת לעת. קנטק עשויה להציג פרסומות בשירותים, אולם לעיתים המקור לפרסומות כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין אנו ערבים לאמינות או לדיוק של פרסומות של צדדים שלישיים. קנטק אינה מעניקה חסות לתכנים של פרסומות של צדדים שלישיים.

מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי קנטק אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהשירותים כוללים קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על-ידי קנטק, קנטק לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו, איכותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קנטק לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באמצעות פרסומות או קישורים אחרים בשירותים.

4. זכות להשתמש באתר

בכפוף להסכמתך לתנאים אלו ולכך שתפעל לפיהם, קנטק מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר ובשירותים תסתיים באופן מיידי. במידה ויקבע שהאתר או השירותים או כל חלק מהם הינם בלתי חוקיים על פי חוקי המדינה שבה אתה נמצא, לא תוענק לך כל זכות להשתמש או לקחת חלק בהם.

5. כללי התנהגות ושימוש באתר

הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ובשירותים ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירותים כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את קנטק או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ו/או בשירותים. במידה וקנטק תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלו, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, קנטק רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהשימוש באתר ולאסור עליך להשתמש השירותים.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

א. להיכנס לאתר אם תהיה חסום מלקבל את השירותים על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;
ב. להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;
ג. להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;
ד. להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי קנטק או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר;
ה. להעלות, להפעיל או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לבצע הזמנות פיקטיביות, לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;
ו. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
ז. להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);
ח. ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, להשתמש באתר ו/או לקבל שירותים מטעם מישהו מלבד עצמך או ממספר רב של משתמשים, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;
ט. לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;
י. להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם קנטק אותם קנטק לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מקנטק לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של קנטק בקשר לאתר;
יא. לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;
יב. להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירותים; ו/או
יג. לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר.
יד. להשתמש באתר ו/או בשירותים שלא למטרות חוקיות, פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי, פרטי ו/או שחורגת משירותי האתר.

6. בעלות בקניין רוחני

קנטק ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות באתר (לרבות אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, מאמרים, תכנים, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי האתר"). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירותים על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של קנטק. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר המופיעים באתר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת מראש ובכתב של קנטק. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרי האתר שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום קבלת השירותים ו/או האפשרות לעשות שימוש באתר ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

אינך נדרש לספק לקנטק כל משוב או הצעה בנוגע לאתר, לשירותים או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק לקנטק הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירותים או איזה מחומרי האתר, אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלו, אתה מעניק בזאת לקנטק רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו קנטק תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של קנטק ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שקנטק תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

7. הגבלת אחריות

הינך מסכים שהשימוש שלך בשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים. ככל המותר על פי החוק, קנטק אינה נושאת בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם. למען הסר ספק, בכל מקום בתנאי השימוש בו מצוין כי קנטק אינה נוטלת ו/או נושאת בחבות ו/או באחריות (לפי העניין), הכוונה גם לבעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים של קנטק והחברות הקשורות אליה, בשינויים המחויבים.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים. קנטק לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, קנטק לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

א. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;
ב. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירותים או אי יכולת להשתמש בהם;
ג. גישה או שימוש בלתי מאושרים בחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם;
ד. הפרעה או הפסקת של העברה אל האתר והשירותים או מהם;
ה. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות האתר על ידי כל צד שלישי;
ו. איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות האתר;
ז. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות האתר, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או
ח. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות האתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קנטק לא תהיה בשום מקרה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר, בשירותים ו/או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר ו/או המצויים באתר, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שקנטק קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במלוא המידה המותרת על פי החוק בתחום השיפוט הרלוונטי. אתה מאשר מפורשות שקנטק לא תהיה אחראית בגין כל הגשה של משתמש ו/או התנהלות משמיצה, פוגענית ו/או בלתי חוקית של כל צד שלישי שהוא, וכי הסיכון של פגיעה או נזק ו/או הקשור לאמור לעיל חל עליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, החבות המרבית של קנטק בכל המקרים ובשל כל העילות תוגבל לסכום המינימאלי המותר בחוק.

למען הסר ספק, קנטק אינה אחראית בשום אופן למידע המופיע באתר בנוגע למאמרים (ועשוי להיות, בין היתר, פוגעני, חסר, לא מדויק, לא מעודכן ו/או שלא בהתאם לחוק או רגולציה כלשהי).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירותים מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של קנטק. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור. קנטק לא תהיה אחראית ולא תהיה בעלת כל חבות בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור.

קנטק מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. אתה מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי קנטק לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת ההפרעה ו/או תקלה.

המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את קנטק ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה ו/או הפרת הוראות כל דין (לרבות תקנות, הנחיות, והוראות רגולטוריות) החלות על המשתמשים. בנוסף, אתה תשפה את קנטק ו/או כל מי מטעמה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות משתמשים אחרים באתר) כתוצאה מהפרת תנאי השימוש על ידך.

8. חומרים של צדדים שלישיים; מנועי חיפוש

אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של קנטק ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. קנטק לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. אתה מאשר ומסכים שקנטק:

א. אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;
ב. אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; 
ג. אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מעידה על כל מתן חסות על ידי קנטק לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.

9. הודעות וניוזלטר

יתכן שקנטק תשלח אליך הודעות שונות, לרבות הודעות אלקטרוניות או הודעת מסרונים, וניוזלטר, המכילים עדכונים על פעילות קנטק, האתר והשירותים. חלק מההודעות עשויות להיות מותאמות אליך אישית, על סמך מידע שתמסור לנו במהלך שימושך בשירותים, לרבות הזמנות קודמות שביצעת. כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור לנו, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות מבוססות פילוח שבוצע לטובת התאמתן לנמענים, ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, אלא אם תודיע לקנטק על אי רצונך לקבל הודעות מסוגים אלו.
בנוסף קנטק רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת שקנטק שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

10. שינויים באתר

קנטק רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי להתאים, לעדכן, לשפר או לשנות את מבנה האתר, המראה שלה, היקפה וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתה (לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה), וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קנטק בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית קנטק להפסיק בכל עת את השירותים, כולם או מקצתם, ו/או לחסום את הגישה לאתר, כולה או חלקה. חסימה ו/או הפסקת מתן השירותים כאמור, עשויים להתלוות במחיקת מלוא המידע האצור באתר.

11. נוהל מתן הודעה והסרה
אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי לקנטק באמצעות דואר אלקטרוני: Info@cantek.co.il וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלוונטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. קנטק תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

12. כללי
על ידי שימוש או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין קנטק. כל תביעה או סכסוך בינך לבין קנטק שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירותים, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, ולבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

אי אכיפה על ידי קנטק של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין קנטק לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.

13. יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות או חששות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירותים, אנא צור עימנו קשר ב: Info@cantek.co.il.

 

עדכון לאחרונה: בדצמבר, 2023.